Algemene voorwaarden

In 't Leerke met maatschappelijke zetel te Oude Godstraat 49, 2650 Edegem.

Bij het plaatsen van een bestelling, verbindt de klant zich ertoe akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod van In 't Leerke BVBA. Deze voorwaarden zijn ten allen tijde en voor iedereen toegankelijk en zijn opgenomen op de internetsite van In 't Leerke. Op eenvoudig verzoek kan u een schriftelijk exemplaar bezorgd worden.
Het plaatsen van een bestelling houdt uw akkoord in met de leverings- en betalingsvoorwaarden. In 't Leerke BVBA behoudt zich het recht toe om haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
Levering
Elke levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. De leveringsperiode start pas na ontvangst van het factuurbedrag. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar zijn louter indicatief: geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper. In 't Leerke BVBA heeft het recht om gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
Aan de leveringsplicht van In 't Leerke BVBA zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door In 't Leerke BVBA geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder  tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
De verzending van de bestelling is volledig op risico van de koper. In 't Leerke BVBA biedt de mogelijkheid om zelf te kiezen voor brievenbuspost of pakketpost met track and trace.
Prijzen
De prijzen zijn deze zoals vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. De stoffen worden steeds verkocht per 25cm. De aangegeven prijs is dan ook voor deze hoeveelheid.
Alle prijzen op de site zijn in EURO en inclusief 21% BTW. Alle prijzen zijn exclusief verzendingskost.
Zichttermijn / herroepingsrecht
Overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 49 en volgende van 6 april 2010) heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Dit geldt alleen voor niet afgeknipte stoffen en fournituren, en op maat gemaakte artikelen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. De afnemer moet op voorhand In 't Leerke BVBA inlichten over het feit dat er een verzending zal worden teruggestuurd. 
Het terugsturen van de geleverde zaken is geheel voor eigen rekening en risico van de afnemer. Indien de afnemer na afloop van de termijn van 14 werkdagen de geleverde zaken niet aan In 't Leerke BVBA heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
Terugzending van de zaken kan alleen in de originele of gelijksoortige verpakking en zonder enige gebruikssporen (vlekken, beschadigingen, verknippingen, enz).
Patronen moeten ongeopend zijn. Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, draagt In 't Leerke BVBA er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald in de vorm van een tegoedbon.
Gegevensbeheer
Indien u een bestelling plaatst bij In 't Leerke BVBA, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van In 't Leerke BVBA. Hiervoor wordt verwezen naar ons privacybeleid. Uw persoongegevens worden uitsluitend voor de verwerking van bestellingen gebruikt. De gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld.
Garantie
In 't Leerke BVBA garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouw­baarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
In 't Leerke BVBA is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
Indien klachten van de afnemer door In 't Leerke BVBA gegrond worden bevonden, zal In 't Leerke BVBA naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van In 't Leerke BVBA zich beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van In 't Leerke BVBA voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst, schade ontstaan aan andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.
Aanbiedingen
Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
Voor aankoopbonnen zijn de voorwaarden en termijnen van kracht zoals op de bon vermeld is.
Verschillende aanbiedingen, actie's en kadobons kunnen niet samen gebruikt worden. Per bestellingen kan slechts gebruik worden gemaakt van 1 actie.
Overeenkomst
Een overeenkomst tussen In 't Leerke BVBA en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door In 't Leerke BVBA op haalbaarheid is beoordeeld.
In 't Leerke BVBA behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder bepaalde voorwaarden.
Afbeeldingen
Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, enz... op de internetsite van In 't Leerke BVBA gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Kleuren kunnen in bepaalde mate afwijken van de werkelijkheid.
Overmacht
In 't Leerke BVBA is niet aansprakelijk, indien haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak of omstandigheid die In 't Leerke BVBA belet haar verplichtingen na te komen: vertraging bij of wanprestatie door de leveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten of van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, bezorging gelden uitdrukkelijk als overmacht.
In 't Leerke BVBA behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is In 't Leerke BVBA gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
Indien In 't Leerke BVBA bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
Eigendomsvoorbehoud
Eigendom van alle door In 't Leerke BVBA aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij In 't Leerke BVBA zolang de afnemer de vorderingen van In 't Leerke BVBA uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, of zolang de afnemer de vorderingen van In 't Leerke BVBA wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, etc.
De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan In 't Leerke BVBA.
Betaling
De levering vindt pas plaats na ontvangst van het factuurbedrag. Wanneer de betaling binnen de 7 dagen niet ontvangen werd, word de bestelling geannuleerd zonder enige vergoeding naar de koper toe.
Wanneer leveringen met een 'betaling na ontvangst' plaatsvinden moet de factuur betaald worden 14 dagen na facturatiedatum. Indien dit niet gebeurd krijgt de klant een eerste aanmaning met een extra kost van 5% van het totaalbedrag met een minimum van €7,5. Dit bedrag wordt telkens vermeerderd op iedere volgende aanmaning.
Annulatie inschrijving workshop/cursus
Een inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling.
Bij een annulatie van de cursist :
1. Langer dan 14 dagen voor aanvang van de eerste les : er wordt een waardebon uitgeschreven voor het volledig workshop- of cursusbedrag (verminderd met 10% administratiekosten en het bedrag van het patroon en/of licentie) waarmee de cursist zich éénmalig opnieuw kan inschrijven in andere workshops en cursussen.
2. 14 dagen of minder voor aanvang van de eerste les : er wordt een schadevergoeding van 50% van het totaal workshop- of cursusbedrag aangerekend vermeerderd met het bedrag van het patroon en/of licentie, het overige saldo wordt uitgeschreven als waardebon waarmee de cursist zich éénmalig kan inschrijven in andere workshops en cursussen.
3. Bij annulatie van minder dan 48u voor de start van de workshop of afwezigheid zonder enige vorm van waarschuwing wordt het workshopbedrag niet terugbetaald.
4. Voor de uitbestede workshops wijken de terugbetalingsvoorwaarden af van bovenvermelde. Deze worden NIET terugbetaald bij annulatie of afwezigheid.
5. De waardebonnen hebben een geldigheidsduur van 3 maanden.
Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.
Contactgegevens
In 't Leerke BVBA
Oude Godstraat 49
2650 Edegem
België
BTW nr: BE0647926940